آرشیو اخبار

برگزاری شورای هماهنگی پرستاری گالری

شورای مذکور در تاریخ ۹۷/۹/۲۵ با حضور معاون و مدیر محترم درمان دانشگاه ، رئیس محترم دانشکده پرستاری اراک ، رئیس اداره پرستاری دانشگاه و کارشناس مربوطه و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد. گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح با حضور مدیر محترم درمان ، رئیس محترم اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه آموزشی ثبت الکترونیکی اقدامات و مراقبتهای درمانی و پرستاری - EHR (پرونده سلامت) -EPR (پرونده بیمار)

جلسه مذکور در تاریخ ۹۷/۹/۱۸ با حضور مدیر محترم درمان و رئیس محترم اداره پرستاری و رئیس محترم اقتصاد درمان دانشگاه و کارشناس محترم فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان و مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
سفر تیم ارزیاب معاونت پرستاری وزارت متبوع - خانم دکتر مداح و آقای دکتر لک به اراک مورخ ۹۷/۹/۷

سفر تیم ارزیاب معاونت پرستاری وزارت متبوع - خانم دکتر مداح و آقای دکتر لک به اراک مورخ ۹۷/۹/۷ گالری

در سفر سرکار خانم دکتر مداح و همراهان نشستی با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونین محترم برگزار شد. همچنین جلسه ای با حضور شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد. در ادامه توسط سرکار خانم دکتر مداح و همراهان از مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید بعمل آمد.

ادامه مطلب