اخبار اصلی

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد.

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد. گالری

به همت واحد نوزادان معاونت درمان دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس با حضور اساتید تیم پیشگیری از رتینوپاتی نوزادان نارس (با امتیاز آموزش مداوم ) مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در سالن دکترکاظمی آشتیانی جهت پرستاران و ماماهای بیمارستانهای استان برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه دو روزه احیاء پیشرفته نوزاد - به همت واحد نوزادان معاونت درمان گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳ و ۱۳۹۸/۹/۴ با حضور مربیان دانشگاهی برنامه احیاء نوزاد در سالن اجتماعات بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان جهت پرسنل بیمارستانهای تفرش - آشتیان - کمیجان - فرمهین در حال برگزاری می باشد.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی مدیریت در پرستاری - توسط اداره پرستاری دانشگاه گالری

به همت اداره پرستاری دانشگاه دوره آموزشی مدیریت در پرستاری مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران جهت : مدیران خدمات پرستاری ، سوپروایزرین آموزشی و سوپروایزرین ارشد بالینی مورخ : ۹۸/۸/۱۱ در سالن شهید کاظمی آشتیانی ستاد برگزار گردید. در این جلسه از زحمات اعضای کارگروه آموزش (سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی اراک) و کارگروه مراقبت و درمان (مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی اراک) تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ادامه مطلب