مطالب مرتبط با کلید واژه

EDO


معرفی واحد / اهداف و رسالت

مسئول واحد EDO نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی بختیار تحصیلات : فوق تخصص ریه (عضو هیأت علمی)         معرفی واحد : دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد ...

آئین نامه EDO

فرم ارزیابی مرکز EDO آئین نامه داخلی شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک