مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه


گروه داخلی

  فوق تخصص ریه دکتر لطیف معینی دکتر مهدی بختیار دکتر جلال ترکان (متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، دانشیار) (متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، استادیار) (متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، استادیار) فوق تخصص  نفرولوژی   دکترپروین سلطانی دکتر ناصر سعیدی دکتر فرشید حق وردی متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار متخصص داخلی- فوق تخصص ...

گروه نورولوژی

   متخصص نورولوژی       دکتر کیوان قسامی دکتر فردین فرجی دکتر علیرضا آشتیانی متخصص مغز و اعصاب- دانشیار متخصص مغز و اعصاب- دانشیار متخصص مغز و اعصاب- استادیار     دکتر محسن ابراهیمی منفرد دکتر لیلا پورسعادت دکتر مریم زریبافیان متخصص مغز و اعصاب- استادیار متخصص مغز و اعصاب متخصص مغز و اعصاب     دکتر فاطمه  محمودی دکتر فاطمه  ...