سنجه های اعتباربخشی

تعداد بازدید:۲۷۸۲

کتابچه اعتبار بخشی آموزشی

محورهای سنجه اعتباربخشی

1- فهرست محورها

الف- محور رهبری و مدیریت

ب- محور مراقبت درمان

ج- محور حمایت از گیرنده خدمت

کلید واژه ها: سنجه ها سنجه های آموزشی

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹