اعتباربخشی چیست؟

تعداد بازدید:۳۰۷۲۹


اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(Accreditation)
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ (Accreditation)


کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی
 (JCAHO=Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations )تغییر نام یافت.از سال 1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستان¬ها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند.


تعریف
-فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد،درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن  تاکید دارد،انجام میشود.
-اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
-ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﻣﻌﯿﻦ و راه ﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد، ﺑﻠﮑﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ، ﻣﺸﺎوره ای و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


روش و اﺑﺰار اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در"ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان"ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق و ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎاﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-جلب اعتماد جامعه
-ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
 -ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 -ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ 
-اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ 
- ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد و در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ 
- اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻔﯽ ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ روز 
- اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮری در ﮐﻨﺎر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 -ﺑﺎزدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ.

ﻣﺤﻮر ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
-امکانات و ملزومات 
- مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی 
- مدیریت و سازماندهی 
- ایمنی ، بهبود کیفیت و جمع آوری داده ها
ارکان اعتباربخشی بیمارستان
-ﻫﻤﮑﺎری رﯾﺎﺳﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 -ﺣﻔﻆوارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
-ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽو اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎیﻣﺪرن 
 -ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤر
ﻻزمﺑﻪذﮐﺮاﺳﺖاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦارزﺷﯿﺎﺑﯽﺳﺎﻻﻧﻪﺑﺮایﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖوﻣﻮﻓﻘﯿﺖدراﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺗﺄﺛﯿﺮﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دراﻓﺰاﯾﺶدرآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنواﻧﺘﻔﺎعﺗﻤﺎمﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندارد.
درروشارزﺷﯿﺎﺑﯽﺳﺎﺑﻖ،ﺗﯿﻢارزﺷﯿﺎﺑﯽﮐﻨﻨﺪهﺑﺮوﺟﻮدﺗﺠﻬﯿﺰاتوﻧﯿﺮویاﻧﺴﺎﻧﯽﮐﺎﻓﯽﺗﺄﮐﯿﺪداﺷﺘﻪاﺳﺖ،اﯾﻦدرﺣﺎﻟﯽاﺳﺖﮐﻪاﮐﻨﻮناﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽﺑﺮﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیوﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﺄﮐﯿﺪدارد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزدراﺳﺘﻘﺮاراﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ
  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻬﺒﻮدﮐﯿﻔﯿﺖوﺟﻤﻊآوریوﺗﺤﻠﯿﻞدادهﻫﺎ
 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﻄﺮ 
- ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎوروشﮐﺎرﻫﺎ 
 -ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ
  -ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
-( .... ﺳﺎﯾﺮﻣﺴﺘﻨﺪات)ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ،ﭘﺮوﻧﺪهﭘﺮﺳﻨﻠﯽ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ،ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎو...
 

کلید واژه ها: اعتبار بخشی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹