مراکز واکسیناسیون

واحدهای ارائه خدمت واکسیناسیون کووید۱۹ (مراکز تجمیعی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت)

ردیفنام مرکز/شبکهمنطقه نوع واحد نام واحدآدرسشماره تلفن ساعت فعالیتنوع واکسن موجود
1مرکز بهداشت شهرستان اراک3مرکز خدمات جامع سلامت شهریارسطوخیابان 30متری خاتم الانبیاء خیابان 15 متری اسلام32776565تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
2مرکز بهداشت شهرستان اراک1مرکز خدمات جامع سلامت شهریحاج حسن حسینیشهر صنعتی جنب کانون بلوک 101 جنب هتل خیبر33136181تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
3مرکز بهداشت شهرستان اراک3مرکز خدمات جامع سلامت شهریامام حسین (ع)خیابان طالقانی کوچه مسجد جنب مسجد امام حسین (ع)32790041تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
4مرکز بهداشت شهرستان اراک2مرکز خدمات جامع سلامت شهریحاج خیریخیابان شهید رجایی نبش 17 متری ملک32245655تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
5مرکز بهداشت شهرستان اراک5مرکز خدمات جامع سلامت شهریحسینیخیابان قائم مقام-ابتدای ادبجو-نبش بن بست فرهنگ33258073تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
6مرکز بهداشت شهرستان اراک5مرکز خدمات جامع سلامت شهریدکتر پیله رودیخانه سازی قنات -ابتدای احسان 1934655458تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
7مرکز بهداشت شهرستان اراک4مرکز خدمات جامع سلامت شهریدکتر شادپورخ مشهد-خ تفرش-روبروی مسجد امام رضا (ع)-34251160تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
8مرکز بهداشت شهرستان اراک5مرکز خدمات جامع سلامت شهریزینب کبریشهرک قائم خیابان پیروزی مرکز زینب کبری روبروی بازارچه34053805تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
9مرکز بهداشت شهرستان اراک1مرکز خدمات جامع سلامت شهریشماره یکخیابان هپکو-جنب مرکز بهداشت شهرستان اراک . ساختمان کلینیک ساعی33138338تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
10مرکز بهداشت شهرستان اراک3مرکز خدمات جامع سلامت شهریشهدای صفریخ شهدای صفری34576402تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
11مرکز بهداشت شهرستان اراک1مرکز خدمات جامع سلامت شهریفاطمیهشهرک قدس سه راه فاطمیه ابتدای خ عترت33661825تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
12مرکز بهداشت شهرستان اراک5مرکز خدمات جامع سلامت شهریناطقیچهارراه راهزان-چهار راه شن کش33253076تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
13مرکز بهداشت شهرستان اراک2مرکز خدمات جامع سلامت شهریولیعصر (عج)شهرک ولی عصرخیابان مقداد34022970تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
14مرکز بهداشت شهرستان اراک5مرکز خدمات جامع سلامت شهریقمر بنی هاشممیدان امام حسین شهرک بعثت فاز1 کوچه زاهدی 12کوچه شهید اسماعیلی33285127تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
15مرکز بهداشت شهرستان اراک4مرکز خدمات جامع سلامت شهریچهارده معصومخ جهانگیری ابتدای 10متری جهاد34777010تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
16مرکز بهداشت شهرستان اراک3مرکز خدمات جامع سلامت شهریکرهرودکرهرود-انتهای کرهرود-روبروی مسجد جامع-32733261تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت - اسپایکوژن
17مرکز بهداشت شهرستان اراک1پایگاه تجمیعی واکسیناسیونکلینیک ساعیخیابان هپکو-جنب مرکز بهداشت شهرستان اراک . ساختمان کلینیک ساعی-صبح 8 تا 13.30 عصر 16 تا 19همه واکسن های موجود در سبد واکسن
18مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییامان آبادامان آباد33549449تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
19مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییابراهیم آبادابراهیم آباد33552444تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
20مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییدینه کبوددینه کبود58266448تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
21مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییجیریاجیریا33575688تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
22مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییگوارگوار33623454تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
23مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییخیر آبادخیر آباد33555055تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
24مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستاییکارچانکارچان33543472تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
25مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییمالک آبادمالک آباد33544609تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
26مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستاییسنجانسنجان32722272تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
27مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستاییساروقساروق33572204تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
28مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزیداود آبادداود آباد33352041تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
29مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییمرزیجرانمرزیجران34457537تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
30مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییهزاوههزاوه33577565تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
31مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییمشهد میقانمشهد میقان58262386تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
32مرکز بهداشت شهرستان اراک-مرکز خدمات جامع سلامت روستاییمشهد الکوبهمشهد الکوبه33574671تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
33مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتارسطوخیابان 17 دستگاه 26 متری شیخ مفید روبروی قیام 1432776226تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
34مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتامام خمینیخیابان امام خمینی ابتدای فاطمیه کوچه لاله332767521تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
35مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتامیدخ امام خمینی روبروی جهانگیری32781072تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
36مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتمالک اشترفوتبال-خ مالک اشتر-آسفالت قدیم34570275تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
37مرکز بهداشت شهرستان اراک1پایگاه سلامتشهرصنعتیشهر صنعتی جنب کانون بلوک 101 جنب هتل خیبر33121561تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
38مرکز بهداشت شهرستان اراک1پایگاه سلامتمسکنمسکن خیابان فارابی کوچه سبلان33138148تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
39مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتامام حسین (ع)خیابان طالقانی کوچه مسجد جنب مسجد امام حسین (ع)32771005تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
40مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامتطالقانیمیدان انقلاب خ طالقانی روبه وری کبابی کلبه سبز32773582تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
41مرکز بهداشت شهرستان اراک2پایگاه سلامترضویشهرک گردو خ خیام کوچه کلانتری جنب اتش نشانی32790071تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
42مرکز بهداشت شهرستان اراک3پایگاه سلامترودکیمیدان شریعتی-خیابان شبان-میدان آسمان-نبش کوچه قنادی32775069تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
43مرکز بهداشت شهرستان اراک2پایگاه سلامتابن سیناخیابان عباس آباد ساختمان پزشکی پاسارگاد34220046تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
44مرکز بهداشت شهرستان اراک2پایگاه سلامتحاج خیریخیابان شهید رجایی نبش 17 متری ملک ساختمان نور32245132تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
45مرکز بهداشت شهرستان اراک2پایگاه سلامتشریعتیخ شریعتی جنب شورای حل اختلاف نبش کوچه نسترن32244829تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
46مرکز بهداشت شهرستان اراک5پایگاه سلامتحسینیخیابان قائم مقام ابتدای ادبجو33258073تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
47مرکز بهداشت شهرستان اراک4پایگاه سلامتبیمارستان قدسروبروی بیمارستان قدس32266081-319تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
48مرکز بهداشت شهرستان اراک5پایگاه سلامتمادرخ حاجباشی روبروی پاساژ کندی32239409تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
49مرکز بهداشت شهرستان اراک4پایگاه سلامتمرسلیابتدای خیابان قائم مقام32226381تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
50مرکز بهداشت شهرستان اراک5پایگاه سلامتدکتر پیله رودی (قدر)خانه سازی قنات-بین احسان 8 و 933258013تا پایان ساعت اداریسینوفارم -کووپارس- نورا - برکت
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.