فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان کمیجان (۳۶- ۹۹ )

۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۸ کد : ۱۳۲۰۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۴۲۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان کمیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 21/8/1399 است.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه  تاریخ  25/08/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  چهارشنبه   تاریخ  05/09/1399 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز شنبه   تاریخ 08/09/1399   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 252.669.600 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل کمیجان


نظر شما :