فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دلیجان (۴۲-۹۹ )

۰۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۱ کد : ۱۳۴۴۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۹۸۴۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  خدمات مراقبتهای اولیه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دلیجان در سال 1399 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/9/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه  تاریخ  05/9/1399 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ  15/9/1399
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز یکشنبه تاریخ 16/9/1399   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 780.456.058 ریال طبق دستورالعمل تضمین معاملات.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه دلیجان شبکه بهداشت


نظر شما :