فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رادیو دیجیتال ( بیسیم ) اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی (۳۵- ۹۷ )

۰۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴ کد : ۱۸۵۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۴۳۰۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی  خرید  تجهیزات رادیو دیجیتال ( بیسیم )  اورژانس 115 استان مرکزی را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 03/09/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه   تاریخ  06/09/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز شنبه  تاریخ   17/09/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  یکشنبه  تاریخ  18/09/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 425.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده رادیو دیجیتال اورژانس