فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات درمانی و بهداشتی وکارشناسی مراکز تابعه ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۶- ۹۷ )

۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸ کد : ۱۸۶۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۳۱۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی  مراکز تابعه  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 06/09/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ  10/09/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز چهارشنبه   تاریخ   21/09/1397  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10  روز شنبه   تاریخ  24/09/1397  
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.342.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات درمانی علوم پزشکی اراک