فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای ھمراه با ارزیابی کیفی تھیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک (۴۶ -۹۷

۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳ کد : ۲۶۳۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۵۴۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تھیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ می باشد.
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا روز یکشنبه تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷
مھلت زمانی ارائه پیشنھادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه : روز یکشنبه تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکت ھای الف مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
جلسه توجیھی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ در دفتر ریاست بیمارستان برگزار
می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۰۰.۲۱۸.۱۱۹.۲ ریال طبق آخرین مصوبه ھیات وزیران حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درارزیابی کیفی مناقصه جھت بازگشایی پاکت ھا ۳ شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس
اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و
قراردادھا و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲
اطلاعات تماس سامانھ ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ -۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان ولیعصر