فراخوان مناقصات(۶مناقصه )عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مصرفی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۲الی ۴۷- ۹۷ )

۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۶ کد : ۲۶۴۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصات عمومی خرید اقلام مصرفی پزشکی مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه در تاریخ 03/11/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ  06/11/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصات :  روزسه شنبه   تاریخ   16/11/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصات : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  17/11/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آخرین مصوبه هیات وزیران بشرح ذیل میباشد :
1-مناقصه شماره 47-97  به مبلغ  1.000.000.000 ریال .
2-مناقصه شماره 48-97  به مبلغ  600.000.000   ریال .
3-مناقصه شماره 49-97  به مبلغ  650.000.000   ریال .
4-مناقصه شماره 50-97 به مبلغ   750.000.000   ریال . 
5-مناقصه شماره 51-97 به مبلغ  650.000.000   ریال .
6-مناقصه شماره 52-97 به مبلغ  300.000.000  ریال .
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درهر یک از مناقصات جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد و متقاضیان محدودیتی برای شرکت در تمام مناقصات ندارند و میتوانند در هر یک از مناقصات شرکت نمایند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

مناقصه عمومی خرید تجهیزات پزشکی مصرفی علوم پزشکی اراک 
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی مصرفی( لیست شماره      ) دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اقلام مصرفی علوم پزشکی اراک


( ۱ )