فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۳- ۹۷ ) نوبت دوم

۰۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۶ کد : ۲۶۶۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۳۸۰۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت  مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 08/11/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزپنج شنبه    تاریخ  11/11/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه :  روزیکشنبه   تاریخ   21/11/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه   تاریخ  23/11/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 425.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پهنای باند اینترنت