فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۶ دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک (۶۱-۹۷ )

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۰ کد : ۲۹۰۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 16 دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/11/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ  04/12/1397
تاریخ و ساعت بازدید از پروژه: 11 و 12 اسفند 1397  ساعت 11 صبح 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  رو ز شنبه  تاریخ   18/12/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز یکشنبه   تاریخ  19/12/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 9.000.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه آسانسور بیمارستان ولیعصر