فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات(۵۸-۱۴۰۱)

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۷ کد : ۳۲۱۷۵ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۳۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات  در سال 1402-1401  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 09/11/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز  پنجشنبه  مورخ  13/11/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه مورخ  23/11/1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح  روز دوشنبه  مورخ  24/11/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.571.975.354 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
جلسه پرسش و پاسخ الزامی با حضور مناقصه گران : ساعت 10 روز یکشنبه  مورخ  16/11/1401
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه شهرستان محلات


نظر شما :