فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری) مرکز بهداشت شهرستان اراک ۱۴۰۱(۵۹-۱۴۰۱) نوبت دوم

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۲ کد : ۳۲۱۷۸ مناقصات
تعداد بازدید:۹۶۳۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک در سال 1402-1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  09/11/1401می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  روز پنجشنبه مورخ  13/11/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه مورخ  23/11/1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  دوشنبه مورخ  24/11/1401
زمان جلسه  الزامی توجیهی با مناقصه گران : ساعت 10 صبح یکشنبه  16/11/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :    18.385.307.360 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه شهرستان اراک


نظر شما :