فرم pdp

برنامه توسعه فردی کارکنان(PDP)
 • نام و نام خانوادگي:*
  0
 • عنوان پست سازماني:*
  1
 • 2
 • نام بخش:*
  3
 • تاریخ تكميل فرم:*
  4
 • کد ملی*
  5
 • آموزش هاي اختصاصي:*
  وسليل حفاظت فردي
  عوامل زيان آور محيط كار
  مخاطرات بيماري هاي شغلي
  MSDS مواد شيمايي
  ايمني مشاغل گرم
  ايمني برق
  اصول حمل بار- بيمار
  ارگونوكي درمحيط كار
  ايمني سيلندر طبي
  6
 • آموزش هاي عمومي*
  مانورحريق
  آمادگي واكنش در شرايط اظطراري
  مقابله با استرس،خشونت ناشي از شيفت كاري
  اصول چيدمان ايمن تجهيزات و كالا
  COVID-19
  7
 • روش براورد نياز آموزشي*
  كلاس آموزشي
  چهره به چهره
  پوستر و پمفلت
  8