منشورحقوق بیمار

تعداد بازدید:۷۶۳


     
 -
بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب و موثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی و فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.


 -
بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.


 -
بیمار حق دارد درخصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا درصورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که درفوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمارگردد.

-
بیمار حق دارد قبل از معاینات واجرای درمان اطلاعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی وا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت ودرانتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.


-
بیمار حق دارد درصورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت خود را از خاتمه درمان اعلام و یابه دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.


-
بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود ازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات ومشاوره های بالینی جز در مواردیکه براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.


-
بیمار حق دارد از راز داری پزشک ودیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.


-
بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج ودیگر اعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.


-
بیمارحق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان که به روند سلامتی ودرمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا درمراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نمایند.


-
بیمار حق دارد درصورت ضرورت اعزام وادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد.

کلید واژه ها: بیمار درمان معالج گروه معالج پزشک معالج پزشک گروه درمانی مراکز درمانی