منشورحقوق بیمار

تعداد بازدید:۸۸۶

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد.

محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است . 

کلید واژه ها: بیمار درمان معالج گروه معالج پزشک معالج پزشک گروه درمانی مراکز درمانی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۲