ایمنی و مدیریت خطر

تعداد بازدید:۲۲۴

سرکار خانم فاطمه نوروزی

سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطر

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 08635453583

شماره داخلی:225

ایمیل: -

موقعیت واحد: طبقه دوم- جنب دفتر مدیریت و ریاست بیمارستان

 

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطر:

1- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.
2- هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.
3- تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار.
4- خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.
6- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.
7- بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.
8- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.
9- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.
10- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.
11- شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار.
12- شرکت و همکاری فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار و تحلیل ریشه ای آن وقایع.
13- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.
14- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان.

15-تعیین تیم مدیریت خطر در سطح بیمارستان و بخش ها

16- شناسایی خطرات بالینی موجود با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق ابزارها و منابع مختلف مانند  HFMEA- سیستم گزارش خطا، شرکت فعال در بازدیدهای مدیریتی ایمنی وجلسات کمیته مرگ ومیر، گزارش دهی به مدیریت جهت کنترل خطرات

17-کاهش ریسک بالینی و کاهش احتمال بروز خطا و خطر

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱