سوپروایزرین بالینی

تعداد بازدید:۲۹۹

شرح وظایف:

- مسئولیت و مدیریت مرکزدر شیفتهای غیر اداری با هماهنگی مسئولین مرتبط

- رعایت مقررات و دستورالعملهای جاری

- برآورد و حضور و غیاب نیروهای موجود در شیفت های کاری محوله در کلیه  بخش ها و واحدهای مرکز براساس برنامه  و در صورت نیاز اعمال تغییرات لازم به منظور توزیع نیروی انسانی به صورت مطلوب جهت بهروری حداکثری

- نظارت مستمر بر برنامه های پرستاری واحدهای تابعه و ارزیابی نحوه چیدمان نیروها و ارائه راهکارهای لازم

- تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت خدمات پرستاری از طریق سنجش توانمندی های مورد نیاز

- برنامه ریزی و نظارت خدمات پرستاری به وسیله ابزارها و روش های مختلف

- شرکت در برنامه های نظارتی مرکز و تکمیل چک لیست های مربوطه و ارایه گزارش

- نظارت بر استقرار و رعایت موزاین شرعی و اخلاق پرستاری در مراقبت از بیماران در راستای رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ حریم بیمار

- مشارکت و نظارت درآموزش پرستاری

- پیگیری و شرکت درجلسات مرتبط با دستور مدیر خدمات پرستاری

- نظارت بر حسن انجام وظیفه کلیه همکاران در شیفت های کاری مربوطه

- ارزیابی مراقبت های پرستاری به منظور کسب اطمینان از رعایت استانداردهای مراقبتی

- اجرای وظایف محوله از طرف مقام مافوق

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱