اورژانس

تعداد بازدید:۱۲۲۰

رئیس بخش: دکتر آذرگشب (پزشک عمومی)

سرپرستار بخش: سرکار خانم حدیث فتح آبادی

تلفن :08635453583

تلفن داخلی:211

تعداد تخت سرپایی: 4 تخت

تعداد تخت بستری: 3 تخت

و اتاق عمل سرپایی و اتاق احیا قلبی ریوی

موقعیت بخش: طبقه اول، سمت راست

ساعات ارائه خدمت: به صورت شبانه روزی

خدمات تحت پوشش: پذیرش تمامی بیماران اورژانسی و سرپایی و ویزیت توسط پزشک اورژانس ، اعزام بیماران به مرکز مجهز تر در صورت لزوم

توضیحات:-

کلید واژه ها: بخش اورژانس اتاق ویک بخش روزی داخلی

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱