واحدمالی

تعداد بازدید:۹۹۶

معرفی پرسنل:

آقای قاسم جامه بزرگی: مسئول امورمالی
شرح وظایف امور مالی :
1. تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
2. هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.
3.تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه
 4. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.
5. نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.
 6. شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.
7.اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .
 
 

کلید واژه ها: مسئول امورمالی مالی مالی شبکه شبکه هماهنگی نظارت عملیات نگهداری

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱