واحد اداری

تعداد بازدید:۱۲۹۶

خانم زهرا کمیجانی

سمت: کارگزین

شرح وظایف:
 

1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 

2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 

3- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان
 

4- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی ، ترفیع، اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق
 

5- برنامه ریزی وتمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 

6- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 

7- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امورجاری
 

8- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 

9- اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه
 

10- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی وپشتیبانی

 

شماره تماس:

086-35452016

کلید واژه ها: کارگزین امور انجام لازم معرفی تهیه پرسنل

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۴۰۲