واحد بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۸۹

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید ، با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد

خانم مهندس زینب عزیزی کارشناس بهداشت محیط

                   اهم فعالیت های کارشناس بهداشت محیط بیمارستان:

۱-نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان
- نمونه
 گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان
- انجام
 تست کلر باقیمانده آب بیمارستان
- نمونه
 گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان ودستگاه همودیالیز
- نظارت
 بر لایروبی وگند زدایی مخازن آب

۲-نظارت بر ایمنی وبهداشت مواد غذایی بیمارستان:
- بازرسی
 وکنترل اقلام خوراکی قبل از پخت وتوزیع (معدوم سازی یا عودت مواد خوراکی غیر قابل قبول)
ب:نمونه گیری ماهیانه مواد غذایی وارسال به آزمایشگاه مواد غذایی استان

- پیگیری انجام آزمایشات مختلف پرسنل شاغل در آشپزخانه(ایدز-هپاتیت- تست توبر کولین-کشت مدفوع و...)
- پیگیری
 گذراندن دوره بهداشت عمومی وکسب گواهینامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه
- بازدید
 روتین از آشپزخانه وبررسی وضعیت بهداشتی آنجا

-نظارت بر رعایت بهداشت فردی (استفاده از کلاه ماسک-دستکش-لباس کار مناسب-استحمام روزانه و...)
-نظارت
 بر رعایت موازین بهداشتی هنگام حمل نگهداری پخت وتوزیع غذا)
-آموزش
 وتوجیه کارکنان آشپزخانه در خصوص رعایت مقررات بهداشتی
_نظارت وپیگیری سمپاشی یا بهسازی آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلین

-پیگیری دریافت کارت معاینه پزشکی توسط پرسنل مربوطه:
گزارش موارد غیر عادی ومعضلات مکانیسم تهیه وتوزیع غذا به
 مسئولین بیمارستان

۳-نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها:
الف:تهیه اندیکاتور مناسب برای
 کنترل عملکرد دستگاهای اتوکلاوCSR وپسماندهای پزشکی
ب:پایش عملیات تفکیک زباله در بخش ها
ج:تهیه وتوزیع بر چسب های ویژه کیسه های زرد ومشکی وسیفتی باکس ها در بخش ها

د:نظارت بر جمع آوری وتخلیه به موقع زباله ها در بخش ها
-نظارت بر نظافت صحیح وضدعفونی سطل های زباله وبین های مخصوص حمل پسماند
-نظارت بر نظافت وگندزدایی محل نگهداری موقت زباله وواحد بی خطر ساز
-نظارت بر رعایت اصول بهداشتی وایمنی هنگام جمع
 آوری وحمل زباله ها-:پیگیری جمع آوری به موقع پسماندها توسط شهرداری فارسان
-تنظیم تفاهم نامه
 ونظارت بربی خطر سازی پسماندهای  پزشکی سایرمراکز واشخاص حقیقی یا حقوقی
-آموزش بهداشت وایمنی به افراد وپرسنلی که در این راستا فعالیت می نمایند
۴-نظارت بر گندزدایی سطوح وتجهیزات
- توزیع محلول ضدعفونی کننده سطوح دربخش ها وآموزش کاربردی آن به کلیه خدمات و پرسنل
- این مواد توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان از شرکت های معتبر خریداری وتوسط ایشان بر حسب نیاز توزیع میشود
۵-نظارت بر بهداشت دست ها:
-ساخت وتوزیع محلول ضدعفونی کننده دست دربخش ها وآموزش استفاده صحیح از آن به کلیه پرسنل
-آموزش شستشو وضدعفونی اصولی دست ها وکاربری صحیح دستکش
 به نیروهای خدماتی وجدیدالورود
۶-نظارت بر مبارزه با ناقلین:
-گزارش مشکلات وارایه پیشنهادات
-در راستای بهسازی محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین به مقامات بالاتر
-تهیه سموم حشره کش وجونده کش واستفاده از
 آنها بر حسب ضرورت در بخش ها
-توزیع سمپاش
 دستی (کوچک ) بین کلیه بخش برای انجام سمپاشی های محدود وموضعی در بخش ها
-تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ومدیریت محیط بعنوان پایدارترین روش مبارزه با ناقلین
 
  ۷-نظارت بر سمپاشی وکاربرد سموم وتله در بیمارستان :
نظارت بر عقد قرارداد با شرکت های مجاز سمپاشی وپایش عملکرد انها
-نظارت بردفع صحیح واصولی فاضلاب بیمارستان:
-درحال حاضر فاضلاب بیمارستان سپتیک تانک میباشد
۸-نظارت بربهداشت محیط بیمارستان:
-بازدید روتین از بخش ها هنگام تعویض شیفت ها
-بازدید ازمحوطه
کلینیکهای تخصصی وسایر قسمت های بیمارستان وگزارش نواقص بهداشتی به مسئولین گزارش کم کاری یا سهل انگاری پرسنل خدماتی به مسئولین
ارائه پیشنهاد وراهکارهای مناسب به منظوربهبود وضعیت بهداشتی بیمارستان به مسئولین
 
۱۲-عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان:
عضویت در کمیته های: بهداشت محیط - مدیریت بحران-عفونت های بیمارستانی-اخلاق پزشکی-دارو وتجهیزات-انتقال خون-حاکمیت بالینی- -بهره وری-تیم ارزیابی-اعتبار بخشی-تغذیه
۱۴-توجیه وآموزش کلیه نیروهای جدیدالورود در خصوص نکات بهداشت محیطی
۱۵-برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران اعم از پرستاری –خدماتی و...

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۰