واحد بهداشت محیط

تعداد بازدید:۶۸۹

خانم مهندس زینب عزیزی 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

۱- نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان
- نمونه
 گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان
- انجام
 تست کلر باقیمانده آب بیمارستان
- نمونه
 گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان ودستگاه همودیالیز
- نظارت
 بر لایروبی وگند زدایی مخازن آب

۲- نظارت بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی بیمارستان
- بازرسی
 وکنترل اقلام خوراکی قبل از پخت وتوزیع (معدوم سازی یا عودت مواد خوراکی غیر قابل قبول)
- نمونه گیری ماهیانه مواد غذایی و ارسال به آزمایشگاه مواد غذایی استان

- پیگیری انجام آزمایشات مختلف پرسنل شاغل در آشپزخانه(ایدز- هپاتیت- تست توبر کولین-کشت مدفوع و...)
- پیگیری
 گذراندن دوره بهداشت عمومی وکسب گواهینامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه
- بازدید
 روتین از آشپزخانه وبررسی وضعیت بهداشتی آنجا

- نظارت بر رعایت بهداشت فردی (استفاده از کلاه- ماسک- دستکش- لباس کار مناسب-استحمام روزانه و...)
- نظارت
 بر رعایت موازین بهداشتی هنگام حمل - نگهداری - پخت وتوزیع غذا)
- آموزش
 وتوجیه کارکنان آشپزخانه در خصوص رعایت مقررات بهداشتی
- نظارت و پیگیری سمپاشی یا بهسازی آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلین

- پیگیری دریافت کارت معاینه پزشکی توسط پرسنل مربوطه:
گزارش موارد غیر عادی و معضلات مکانیسم تهیه وتوزیع غذا به
 مسئولین بیمارستان

۳- نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها:
الف: تهیه اندیکاتور مناسب برای
 کنترل عملکرد دستگاهای اتوکلاوCSR وپسماندهای پزشکی
ب: پایش عملیات تفکیک زباله در بخش ها
ج: تهیه وتوزیع بر چسب های ویژه کیسه های زرد ومشکی وسیفتی باکس ها در بخش ها

د: نظارت بر جمع آوری وتخلیه به موقع زباله ها در بخش ها
- نظارت بر نظافت صحیح و ضدعفونی سطل های زباله و بین های مخصوص حمل پسماند
- نظارت بر نظافت وگندزدایی محل نگهداری موقت زباله و واحد بی خطر ساز
- نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی هنگام جمع
 آوری و حمل زباله ها و پیگیری جمع آوری به موقع پسماندها توسط شهرداری
- تنظیم تفاهم نامه
 ونظارت بر بی خطر سازی پسماندهای پزشکی سایر مراکز و اشخاص حقیقی یا حقوقی
- آموزش بهداشت و ایمنی به افراد و پرسنلی که در این راستا فعالیت می نمایند
۴- نظارت بر گندزدایی سطوح وتجهیزات
- توزیع محلول ضدعفونی کننده سطوح در بخش ها وآموزش کاربردی آن به کلیه خدمات و پرسنل
- این مواد توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان از شرکت های معتبر خریداری وتوسط ایشان بر حسب نیاز توزیع می شود
۵- نظارت بر بهداشت دست ها:
- ساخت وتوزیع محلول ضدعفونی کننده دست دربخش ها وآموزش استفاده صحیح از آن به کلیه پرسنل
-آموزش شستشو و ضدعفونی اصولی دست ها وکاربری صحیح دستکش
 به نیروهای خدماتی و جدیدالورود
۶- نظارت بر مبارزه با ناقلین:
-گزارش مشکلات وارایه پیشنهادات
- در راستای بهسازی محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین به مقامات بالاتر
- تهیه سموم حشره کش و جونده کش و استفاده از
 آنها بر حسب ضرورت در بخش ها
- توزیع سمپاش
 دستی (کوچک) بین کلیه بخش برای انجام سمپاشی های محدود و موضعی در بخش ها
- تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ومدیریت محیط بعنوان پایدارترین روش مبارزه با ناقلین
 
۷- نظارت بر سمپاشی وکاربرد سموم وتله در بیمارستان :

- نظارت بر عقد قرارداد با شرکت های مجاز سمپاشی وپایش عملکرد انها
- نظارت بردفع صحیح واصولی فاضلاب بیمارستان:
نکته: درحال حاضر فاضلاب بیمارستان سپتیک تانک می باشد
۸- نظارت بربهداشت محیط بیمارستان:
- بازدید روتین از بخش ها هنگام تعویض شیفت ها
9- بازدید ازمحوطه وکلینیک های تخصصی و سایر قسمت های بیمارستان وگزارش نواقص بهداشتی به مسئولین

10- گزارش کم کاری یا سهل انگاری پرسنل خدماتی به مسئولین
11- ارائه پیشنهاد وراهکارهای مناسب به منظور بهبود وضعیت بهداشتی بیمارستان به مسئولین
۱۲- عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان:
عضویت در کمیته های: بهداشت محیط - مدیریت بحران- عفونت های بیمارستانی- اخلاق پزشکی- دارو وتجهیزات- انتقال خون- حاکمیت بالینی - بهره وری- تیم ارزیابی- اعتبار بخشی- تغذیه
۱۴- توجیه وآموزش
 کلیه نیروهای جدیدالورود در خصوص نکات بهداشت محیطی
۱۵- برگزاری
 جلسات آموزشی برای همکاران اعم از پرستاری- خدماتی و...

شماره تماس:

08635453583

کلید واژه ها: بیمارستان محیط بیمارستان بهداشت محیط بیمارستان نظارت نظارت رعایت بهداشت کارشناس بهداشت بهداشت محیط محیط کارشناس بهداشت محیط

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱