رادیولوژی

تعداد بازدید:۱۵۹۳

مسئول فنی: دکتر اسلام جو(متخصص رادیولوژی)

مسئول بخش: آقای گودرز حسینی(کارشناس رادیولوژی)

تلفن: 08635453583

داخلی: 208

ساعت کاری: به صورت شبانه روزی

شرح وظایف کارشناس رادیولوژی:

- پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج با اولویت بیماران اورژانس

- ارائه دستورات و آمادگی های لازم برای بیماران بر حسب نوع گرافی درخواستی با هماهنگی متخصص رادیولوژی

- انجام گرافی های عادی

- همفکری با متخصصین در اعلام نتایج و ارائه آن به بیمار

- آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکانپذیر باشد.

- بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیولوژی و اعلام موارد نقص دستگاه های مورد بحث به مافوق.

- شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه.

لیست گرافی های قابل انجام در بخش رادیولوژی:

گرافی های ساده از:

قفسه سینه، شکم ایستاده و خوابیده، لگن، شانه، بازو، ساعد، مچ دست، کف دست و انگشتان، ران، زانو، ساق پا، کف پا، مچ پا، جمجمه، سینوس، لومبوساکرال، دورسولومبار، مهره های گردن، نسج نرم گردن

کلید واژه ها: عکس برداری middot مناسب عکس بیمار جناب تعویض