سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۲۱۳

آقای سجاد علامه

سمت: سوپروایزر آموزشی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 08635453583

شماره داخلی: 225

ایمیل: allamesajad1@gmail.com

موقعیت واحد: طبقه دوم- جنب دفتر مدیریت و ریاست بیمارستان

 

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی، درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزرآموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

2- شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/تعیین نیازهای آموزشی/اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

3- تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4- تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخش های مرتبط

5- ثبت و گزارش کلی فعالیت‌های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

6- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری در برنامه‌های آموزشی براساس سرانه آموزش

7- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

8- تعیین و اندازه‌گیری شاخص های آموزشی

9- مشارکت در برنامه‌های بازدید و ارزیابی بیمارستان

10- هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

11- ارزیابی اثربخشی آموزش‌های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی

12- بکارگیری نتایج ارزیابی رضایتمندی کارکنان و مددجویان (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه‌های آموزشی

13- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

14- مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت‌های آموزشی به مسئولین

15- ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

16- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی

17- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

18- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کار آموزان گروه پرستاری و مامایی

 

مسئولیت‌ها:

1- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

2- پیشنهاد تهیه کتب، جزوه، مقاله‌های مختلف علمی و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

3- پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فغالیت های آموزشی

4- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، فیلم‌ها و پمفلت‌های آموزشی جهت کارکنان

5- هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس‌های آموزش مداوم

6- تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری (استانداردها، گایدلاین‌ها، دستورالعمل‌ها و مسائل حقوقی)

7- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاری جدید

8- همکاری با دانشکده های پرستاری و مامایی در راستای برنامه‌های آموزشی آن مرکز

 

اختیارات:

1- اجرای برنامه‌های آموزشی باهمکاری و مشارکت سایر گروه‌ها

2- شناسایی توانایی پرسنل و بکارگیری آن‌ها جهت فعالیت‌های آموزشی

3- برنامه‌ریزی جهت آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی، وسایل و تجهیزات

4- شناسایی کارکنان توانمند جهت بکارگیری در پست‌های مدیریتی و یابخش‌های خاص

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱