نحوه پذیرش

تعداد بازدید:۱۳۸۸

 راهنمای بیمار بستری از پذیرش تاترخیص
بیمار به درمانگاه  تخصصی مربوطه مراجعه می کند و پس از ویزیت توسط متخصص در صورت نیاز به بستری شدن ، بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری از سوی پزشک به واحد پذیرش مراجعهمی‌نماید.
 
      مدارک مورد نیاز شامل :
-    کارت شناسائی، دفترچه بیمه و دستوربستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود. 

نکته: درصورت نداشتن بیمه‌نامه، به منظوراستفاده از بیمه خدمات درمانی ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به یکی از شعبه‌هایبیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
-     در واحد پذیرش با ارائه  دفترچه بیمه و دستوربستری همکاران پذیرش بیمار را بستری مینمایند. 

نکته: درصورتیکه بیمار نوزاد باشد و فاقد دفترچه باشد میتوان با دفترچه مادر نوزاد را بستری نمود فقط این نکته را باید در نظر داشت که در صورتیکه مادر نوزاد دارای دفترچه خدمات درمانی باشد باید معرفی نامه جهت بستری از بیمه خدمات درمانی دریافت نمایند.
-     برای بیمار پرونده تدوینشده و بیمار به همراه پرونده بهبخش مربوطه(در حال حاضر فقط بخش اطفال) راهنمایی می‌شود.
-      هنگام خروج بیمار  ازبیمارستان، برگه تسویه حساب  توسط بیمار یا همراه وی به بخش نشان  دادهمی‌شودو بیمار میتواند بیمارستان را ترک نماید.

کلید واژه ها: بیمار بیمار همراه بستری پذیرش واحد پذیرش بیمه دفترچه درمانی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱