تیم مدیریتی

نام و نام خانوادگی :

 جناب آقای دکتراکبرزمانی
 سمت:
ریاست بیمارستان امام علی(ع)کمیجان
 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای محمد غریبی
سمت:
مدیر داخلی بیمارستان امام علی(ع) کمیجان 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸