مدیر خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۱۶۰۲

خانم لیلا حسنی

سمت: مدیر دفتر خدمات پرستاری(مترون)

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 08635453583

شماره داخلی: 225   

ایمیل:doosti.nurse@gmail.com

موقعیت واحد: طبقه دوم- جنب دفتر مدیریت بیمارستان

واحد های زیر مجموعه:

بخش جنرال(داخلی- اطفال- نوزادان)، بخش دیالیز، بلوک زایمان، اورژانس، CSR، اتاق عمل، واحد پیشگیری و کنترل عفونت، واحد ایمنی بیمار، واحد آموزش بیمارستان

شرح وظایف مدیر دفتر پرستاری:

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
2- گردآوری اطلاعات از:

-مرکز: شامل نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

-مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

  -منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)، ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات
3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
4- تعیین اهداف(کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و...)
7- ارائه راهکارهای بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز
10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
14- مشارکت در طرح های پژوهشی
15- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت(کنترل عفونت)
16- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط
18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
19- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
20- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
21- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
22- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذی ربط
23- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و... کارکنان گروه پرستاری
24- رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
25- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ...

26- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان(تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
28- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فناوری های علمی حل مساله
29- تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها

کلید واژه ها: مترون بیمارستان اقای محمد دوستی کارشناس

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۲