پیشگیری و کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۴۰۷

سرکار خانم زکیه عیسی آبادی

سمت: کارشناس پیشگیری و کنترل عفونت

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 08635453583

شماره داخلی:225

ایمیل: www.zakiehisaabadi@gmail.com

موقعیت واحد: طبقه دوم- جنب دفتر مدیریت و ریاست بیمارستان

پزشک کنترل عفونت: دکتر الماس خاتمی(متخصص داخلی)

 

شرح وظایف کارشناس کنترل عفونت:

- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

- به کارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان، مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپر وایزر آموزشی/ سوپروایزر آموزش به بیمار

- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود

- تنطیم برنامه واکسیناییون بیمارستان طبق برنامه های کشوری

- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت

- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

- بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها و علائم بالینی و ثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور

- تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

- نظارت وکمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش ها ودریافت دستور العمل های اجرائی

- نظارت بر رعایت بهداشت دست ها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت، اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان وپزشکان

- مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی (کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون، اجرای فرایند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه)

- نظارت و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه

- کنترل پوشش های محافطتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی

- همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

- انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها

- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اخلاقی و مشخصات فردی)

- شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

- ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تائید یا رد خریداری این محصولات

- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامائی برطبق عملکرد ورفتار های شغلی و اخلاقی

- شرکت در برنامه های مرتبط با توجه به نظر ما فوق

- ارائه گزارشات دوره ای به سیستم های بالا دست

- نظارت برتفکیک پسماندهای پزشکی (عفونی، شیمیائی، خون و مایعات بدن، اشیاء نوک تیز) در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان

- مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

کلید واژه ها: حاکمیت بالینی بالینی درست حاکمیت کیفیت خدمت عملکرد

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱