شرح وظایف:

تعداد بازدید:۳۲۳

 

 مسئول واحد: خانم مهندس فاطمه حمیدابادی

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
 3. تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 4. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 5. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 6. بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 7. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، (مخاطرات فیزیکی- شیمیایی-بیولوژیکی- روانی،اجتماعی و فاکتور های سازمانی)پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 8. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 9.  تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS: MATRIAL SAFTY DATA SHEET) مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به  پرسنل در معرض- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 10. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 11. . تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود
 12. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
 13. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
 14. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات،ساختمان،تجهیزات حمل ونقل و ...
 15.   ثبت آمار حوادث در بخشهای مختلف بیمارستان،پیگیری وارائه راه حل جهت پیشگیری ازموارد مشابه
 16.  همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 17. تهیه ، تدوین نیاز های آموزشی   و به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 18. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 19.  مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
 20. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی
آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۴۰۱