اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

تقدیر و تشکر از تعدادی از فعالان در زمینه مبارزه با سل توسط مدیر گروه بیماریهای واگیر در همایش مراسم روز ملی مبارزه با سل،سالن همایش مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۲مهرماه

تقدیر و تشکر از تعدادی از فعالان در زمینه مبارزه با سل توسط مدیر گروه بیماریهای واگیر در همایش مراسم روز ملی مبارزه با سل،سالن همایش مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۲مهرماه

تقدیر و تشکر از تعدادی از فعالان در زمینه مبارزه با سل توسط مدیر گروه بیماریهای واگیر در همایش مراسم روز ملی مبارزه با سل،سالن همایش مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۲مهرماه

ادامه مطلب