اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

۱۶ مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک

مناسبت های مختلف، یادآور موضوعاتی هستند که به نوع خود، از اهمیت ویژه ای برخوردارند که غالبا ملی، منطقه‌ای و یا حتی جهانی هستند وگستره آنها بیانگر جامعیت و اهمیت مضاعف است.همه ساله از تاریخ ۱۴ الی ۲۰ مهرماه(۶ تا ۱۲ اکتبر) هفته جهانی کودک است. وضعیت زندگی، رشد و بالندگی آنها یکی از نشانه‌های توان هر جامعه ای محسوب می گردد هیچ تلاشی ارزشمند تر از بخشیدن فردایی روشن به کودکان وجود ندارد . یقینا کودکان کشورمان آینده سازان این سرزمین هستند. تکامل دوران ابتدای کودکی، مهمترین اولویت در بین عوامل اجتماعی موثر در سلامت محسوب می‌شود و تامین این تکامل برای آنها ضمانت فردایی روشن برای جامعه است .

ادامه مطلب