اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

دکتر علی علیمحمدی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:

پیشگیری از وقوع پیک پنجم بیماری کرونا ویروس با رعایت پروتکل های بهداشتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: خبرهای خوشی از گوشه کنار جهان به گوش نمی رسد و متاسفانه دیر یا زود کشور و استان ما نیز گرفتار موج پنجم کرونا خواهد شد.

ادامه مطلب