آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID ۱۹ در کودکاندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ابلاغ نسخه سوم فلوچارت تشخیص و درمان COVID.۱۹ در کودکاندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبا ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ابلاغ دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وبا ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نسخه پنجم فلوت چارت تشخیص و درمان سرپایی و بستریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت عفونت سل نهفته TB Guideline-۳rd ed-part IPT.Version Winter ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس ۲۰۱۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری، درمان و مراقبت گزش جانوران زهرآگین (عقرب)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تدوین راهنمای بالینی عقرب گزیدگیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن هاری در افراد دارای نقص ایمنی سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری هاری مصوبه ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مراقبت های بین المللی در کنترل بیماری های منتقله از آب و غذادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مراقبت بیماری التوردستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت نمونه در بیماری های منتقله از آب وغذا.دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
طغیان های ناشی از آب و غذا ، هپاتیت - A & Eدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
طغیان اسهالهای ویروسیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر