آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت عفونت سل نهفته TB Guideline-۳rd ed-part IPT.Version Winter ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس ۲۰۱۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری پیشگیری از مارگزیدگی و درمان آن)ویژ ه پزشکان)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری، درمان و مراقبت گزش جانوران زهرآگین (عقرب)دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تدوین راهنمای بالینی عقرب گزیدگیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن هاری در افراد دارای نقص ایمنی سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل واکسن سال ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری هاری مصوبه ۱۳۹۸دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مراقبت های بین المللی در کنترل بیماری های منتقله از آب و غذادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مراقبت بیماری التوردستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت نمونه در بیماری های منتقله از آب وغذا.دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
طغیان های ناشی از آب و غذا ، هپاتیت - A & Eدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
طغیان اسهالهای ویروسیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
شیگلا اسهال حاد خونیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای مراقبت سرخجه و سندرم (سرخجه مادرزادی )دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت از بیماری مننژیتدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری آئدسدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل تزریق ایمن - ۲دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی-تب خونریزی دهنده.دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر