مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت استان مرکزی


هشدار احتمال شیوع وبا در کشور

رییس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ورود بی رویه و غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور در سالجاری و همچنین پدیده پی در پی خشکسالی در سالهای گذشته و بالاخص در سالجاری می تواند به شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا بخصوص وبا دامن بزند و عدم رعایت موازین بهداشتی در مصرف آب و غذا در فصل تابستان باعث افزایش شیوع این بیماری ها در جامعه می شود.

ادامه مطلب

حجاج در سفر زیارتی خود حتما بهداشت فردی را رعایت کنند.

دکتر منصوری رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی گفت : با توجه به اینکه مناسک حج را پیش رو داریم و اجتماعات هست و بعد از اون هم مراسم محرم و اربعین اینها ازدحام جمعیت هست و می تواند باعث انتقال بیماری های منتقله از آب و غذا و بیماری های تنفسی بشود .

ادامه مطلب

پایش، رصد و بازرسی سامانه های آبرسانی در راستای اطمینان از سلامت آب

مدیر گروه بهداشت سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بازدید و کلرسنجی مشترک از تاسیسات و سامانه آبرسانی توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل کیفی در حال انجام است.

ادامه مطلب

تاکنون گزارشی از آبله ی میمونی در کشور ثبت نشده است / موردی از تب کریمه کنگو در استان مرکزی نداشته ایم

رییس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تب کریمه کنگو در استان های شرقی مشاهد شده، اما تاکنون در استان موردی از آبله میمون و تب کریمه کنگو به ثبت نرسیده است.

ادامه مطلب

کاهش تعداد فرزندان دلخواه در همه استان ها نشانه عمومیت موانع فرزندآوری در سطح ملی است/ رابطه مستقیم برون رفت از پیری جمعیت با تکریم نقش مادری و حمایت از مادران باردار

رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: اراده برون رفت از بحران جمعیت در هر دولت با اراده برای تکریم نقش مادری، حمایت از مادران باردار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، کاهش فقر ...رابطه مستقیم دارد.

ادامه مطلب