مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


کمیته برنامه ریزی آموزشی

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3. آقای دکتر ناصر سعیدی 4.  آقای دکتر مهدی بختیار 5.آقای دکتر عبدالطیف معینی 5.آقای دکتر فرشید حق وردی 6.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی 7.خانم محبوبه خسروانی شرح وظایف کمیته: 1- انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و ...

کمیته ارزیابی و ارزشیابی

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2. آقای دکتر مهدی بختیار 3.آقای دکتر ناصر سعیدی 4.آقای دکتر عبدالطیف معینی 5.آقای دکتر محمد رضا روحانی   شرح وظایف کمیته:  1- مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی 2- ...

کمیته توانمندسازی اساتید

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3. آقای دکتر مهدی بختیار 4.آقای دکتر فرشید حق وردی 5.خانم دکتر منیره سلطانی 6.خانم لیلا حاجیان   شرح وظایف کمیته: 1- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه ...

کمیته پژوهش در آموزش

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3. آقای دکتر مهدی بختیار 4.خانم دکتر افسانه طلایی 5.آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد 6.آقای دکتر فرشید حق وردی 7.خانم دکتر منیره سلطانی   شرح وظایف کمیته: 1- برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در ...

کمیته اخلاق و منش حرفه ای

اعضاء: 1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2. آقای دکتر مهدی بختیار 3.آقای دکتر محمد رضا رضوانفر 4.آقای دکتر محسن ابراهیمی   شرح وظایف: 1- مشاوره و مشارکت در تدوین چارچوبهای آموزش اخلاق و منش حرفه ای 2-تبیین چارچوب تدوین کدها و استانداردهای اخلاق حرفه ایی هر رشته 3- حمایت، شناسایی ...

کمیته پزشکی مبتنی بر شواهد

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2. آقای دکتر مهدی بختیار 3.خانم دکتر افسانه طلایی 4.آقای دکتر فرشید حق وردی 5.آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد 6.آقای دکتر محمد رضا روحانی 7.خانم دکتر منیره سلطانی شرح وظایف کمیته: 1-توانمند سازی اعضاء هیئت علمی از طریق برگزاری کار گاه های پزشکی مبتنی ...

کمیته آموزش پزشکی پاسخگو

اعضاء: 1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3.آقای دکتر ناصر سعیدی 4. آقای دکتر مهدی بختیار 5.آقای دکتر عبدالطیف معینی 6.آقای دکتر فرشید حق وردی 7.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی 8.خانم محبوبه خسروانی شرح وظایف کمیته: 1- برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ...

کمیته ارزیابی آزمون ها

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3. آقای دکتر ناصر سعیدی 4.آقای دکتر مهدی بختیار 5.آقای دکتر عبدالطیف معینی 5.آقای دکتر فرشید حق وردی 6.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی 7.خانم محبوبه خسروانی   شرح وظایف کمیته: 1-    ارتقاء کیفیت آزمون ها و استاندارد سازی سؤالات آنها 2-   ...