کمیته توانمندسازی اساتید

تعداد بازدید:۳۱۶۴

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2.خانم دکتر لیلا پور سعادت
3. آقای دکتر مهدی بختیار
4.آقای دکتر فرشید حق وردی
5.خانم دکتر منیره سلطانی
6.خانم لیلا حاجیان

 

شرح وظایف کمیته:

1- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز
2- نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز
3- تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی
4-اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها
5-جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده
6- همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده
7- توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش
8- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان
9-ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده
 

کلید واژه ها: کمیته توانمندسازی اساتید

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱