مطالب مرتبط با کلید واژه

اعتبار بخشی


اعتباربخشی چیست؟

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(Accreditation) ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ (Accreditation) کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی ...