فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک(۳۰-۱۴۰۲) نوبت دوم

۲۰ تیر ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۰ کد : ۳۵۷۵۲ مناقصات
تعداد بازدید:۵۹۵۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 19 / 04 / 1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز پنجشنبه تاریخ 22 / 04 / 1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه : روز چهارشنبه تاریخ 04 / 05 / 1402
زمان بازگشایی پاکت های الف مناقصه : ساعت 10 روز شنبه تاریخ 07 / 05 / 1402
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 13.368.649.722 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس
اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و
قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 2485086332

کلید واژه ها: مناقصه مزایده طبخ غذا بیمارستان ولیعصر


( ۲ )

نظر شما :