داروخانه

تعداد بازدید:۱۱۹۰

داروخانه بیمارستان داروهای موردنیاز بخش های بستری و سرپائی خود را از شرکت های مجاز بخش دارویی تهیه کرده بطوریکه در تهیه آنها اکثر پزشکان و کمیته دارو و درمان بیمارستان ارائه نظر می نمایند.

ارائه خدمات در داروخانه بیمارستان زیرنظر دکتر داروساز و تکنسین های دارویی مجرب انجام می گیرد .

فعالیت های خدمات دارویی این داروخانه :
۱- مشاور دارویی
۲- ساخت داروهای ترکیبی
۳- پذیرش نسخ اینترنتی
۴- تجهیزات پزشکی
5
- مکمل های دارویی

مسئولین فنی داروخانه:دکتر مونا فرجی- دکتر دلارام شایگان

ساعات کاری داروخانه به صورت شبانه روزی می باشد

کلید واژه ها: مسول فنی دارخانه مصرفی تجهیزات مصرفی ملزومات تجهیزات مصرفی دارو ملزومات تجهیزات مصرفی ملزومات مصرفی دارو توزیع دارو دارو ملزومات دارو ملزومات تجهیزات تجهیزات