مطالب مرتبط با کلید واژه

نظارت


واحدمالی

آقای قاسم جامه بزرگی  مسئول امورمالی شرح وظایف امور مالی : 1- تهیه و تدوین صورت های مالی  از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه و ...

سونوگرافی

این نوع تصویربرداری می تواند با تشخیص و ارزیابی درست از آسیب های درون بدن در شرایط های مختلف کمک کند. هدف از انجام آن اغلب، برای پیدا کردن بیماری و یا حذف هر گونه آسیب برای بدن است. پزشکان، ...

واحد تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی

  خانم مهندس صدیقه خطی سمت : مسئول تجهیزات پزشکی کارشناس مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) تعریف: مجموعه ای است در سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را در راستای بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایت ...

واحد بهداشت محیط

خانم مهندس زینب عزیزی  شرح وظایف واحد بهداشت محیط: ۱- نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان - نمونه گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان - انجام تست کلر باقیمانده آب بیمارستان - نمونه گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان ودستگاه همودیالیز - نظارت بر لایروبی وگند زدایی مخازن آب ۲- نظارت بر ایمنی و ...