آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مراقبت های عمومی بالینی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به پرونده بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
تعیین حداقل های لازم برای ثبت در گزارش پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
تعیین حداقل دو شناسه معین جهت شناسایی صحیح بیمارمراقبت های عمومی بالینی
پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی ریویمراقبت های عمومی بالینی
بیماری های ملزم به ارزیابی تخصصی تغذیه ایمراقبت های عمومی بالینی
آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیمراقبت های عمومی بالینی
اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار یا همراه او بعد از ترخیص از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از مراقبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر قبل، حین و پس از اتمام بارداریمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از شیمی درمانی و پرتودرمانیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیزمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستیمراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از انواع اسکوپی هامراقبت های عمومی بالینی
اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحیمراقبت های عمومی بالینی
اصول صحیح دارو دهی به بیمار بر اساس ۸ Rights به بخشمراقبت های عمومی بالینی
استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کندمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از روش های مهار شیمیاییمراقبت های عمومی بالینی
استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکیمراقبت های عمومی بالینی