اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

دانشگاه علوم پزشکی اراک بر حمایت عاطفی از کودکان در شرایط کرونایی تاکید کرد

کارشناس سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر حمایت عاطفی از کودکان در شرایط کرونایی تاکید کرد و گفت: بزرگسال در این شرایط می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند اما کودک دچار سردرگمی می‌شود و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ادامه مطلب