اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

سالمندان جامانده از واکسن کرونا از امروز به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سالمندان جامانده از واکسن کرونا(۶۵ سال به بالا) از امروز به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده و واکسن خود را دریافت کنند.

ادامه مطلب