اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

دی اکسید گوگرد با بدن چه می کند؟

اراک به عنوان یک شهر صنعتی، انواع آلاینده ها را در هوای خود دارد و در طول سال های اخیر ذرات معلق و ریزگردها به عنوان اصلی ترین عوامل آلودگی هوا در این شهر مطرح بوده اند و در واقع گوش مردم به شنیدن اسامی این آلودگی ها عادت کرده است، اما در طول چند سال اخیر گوگرد نیز به دایره آلاینده ها در هوای اراک اضافه شده است که البته قطعا هنوز بسیاری از شهروندان اراکی با آسیب های آن آشنایی کامل ندارند.

ادامه مطلب