اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

گزارش عملکرد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک از ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه مشکلات بهداشتی در سراسر کشور است.                                               

ادامه مطلب

گزارش عملکرد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه مشکلات بهداشتی در سراسر کشور است.                                                             

ادامه مطلب