اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

پایش، رصد و بازرسی سامانه های آبرسانی در راستای اطمینان از سلامت آب

مدیر گروه بهداشت سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بازدید و کلرسنجی مشترک از تاسیسات و سامانه آبرسانی توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل کیفی در حال انجام است.

ادامه مطلب

تاکنون گزارشی از آبله ی میمونی در کشور ثبت نشده است / موردی از تب کریمه کنگو در استان مرکزی نداشته ایم

رییس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تب کریمه کنگو در استان های شرقی مشاهد شده، اما تاکنون در استان موردی از آبله میمون و تب کریمه کنگو به ثبت نرسیده است.

ادامه مطلب