آیین نامه‌ها و فرم‌ها- برنامه کودکان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
بسته خدمتی شیر مادر۹۷بسته خدمتی شیر مادر
بسته خدمتی کودک ۹۷بسته خدمتی کودک سالم
ترکیب و شرح وظایف کمیته معاونت درمان بررسی مرگ و میر کودکا.فایل های آموزشی نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
ترکیب و شرح وظایف کمیته معاونت بهداشت بررسی مرگ و میر کودک.فایل های آموزشی نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
ترکیب و شرح وظایف کمیته دانشگاهی بررسی مرگ و میر کودکان ۱ ت.فایل های آموزشی نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
فرم گزارش تلفنی موارد مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه.فرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
فرمت سناریوی حوادث غیر ترافیکی.دستورالعمل های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
فرمت سناریوی حوادث ترافیکیدستورالعمل های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
پرسشنامه ه بیمارستانیفرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
پرسشنامه دفرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
پرسشنامه ج سرپاییفرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
پرسشنامه ب.فرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
پرسشنامه مرگ بدلیل ناهنجاریهای مادرزادی.فرم های نظام مراقبت مرگ ۱ تا ۵۹ ماهه
کمیته نوزاداندستورالعمل های نوزادان
دستورالعمل فرم مراقب نوزاد خارج بیمارستانی.فایل های آموزشی نوزادان
دستورالعمل دوم رتینوپاتیدستورالعمل های نوزادان
دستورالعمل رتینوپاتی اولدستورالعمل های نوزادان
دستورالعمل درجه حرارتدستورالعمل های نوزادان
مجموعه آموزشی شیرمادرکتب شیر مادر
راهنمای مادران شیرده برای تغذیه تکمیلی.فایل های آموزشی شیر مادر